Header image
Tutkimuksia koltista ja koltilta

Tutkimuksista

Meitä kolttia on aikojen saatossa tutkittu aika paljon ottaen huomioon, miten pieni kansa olemme. Myös me itse olemme tehneet tutkimuksia, opinnäytetöitä ja muita selvityksiä omasta kulttuuristamme ja kansastamme. Ne ovat alla olevassa listassa lihavoituina. Ilmoitathan meille jos huomaat jonkun tutkimuksen puutuvan tiedoistamme!

 

Aho, Seppo: Housing a minority: the special case of the Skolt Lapps in Finland, 1987.

Asp, Erkki: The Skolt Lapps on their way of life and present day living conditions, 1982.

Feodoroff, Eveliina: Leikkiperinne ja sen säilyttäminen. Kolttasaamelaisia ja Tornionlaakson perinneleikkejä. Tutkielma Peräpohjolan Opiston Nuoriso- ja vapaa-ajankoulutuksen päättötyö, 1997.

Forsius, Harriet: The Finnish Skolt Lapp Children. A childpsychiatric study. Oulun Yliopisto, 1973.      

Haarala, Eino; Vakkuri, Marjukka; Yrttiaho, Eero: Leu'ddit elävät vieläkin. Kenttätyö kolttasaamelaisesta lauluperinteestä kolttakulttuurin osa-alueena. Avoin korkeakoulu, Oulun Yliopisto / Rovaniemen kansalaisopisto, 1994.

Hirte, Lisa: The Skolt Sami of Petsamo – A Continous Line of Development, 1988.

Holsti, Päivi: Suonikylän koltat vuosina 1939–1957, Suomen historian julkaisuja 14, Jyväskyän yliopiston historian laitos, 1990.

Häkämies, Irja: Kolttasaamelainen perinnealue erityisesti musiikkiperinteen näkökulmasta, 1976.

Ingold, Tim:
The Skolt Lapps Today
Cambridge University Press
1976

 
Jefremoff, Irja: Kolttasaamelaiset nyt, Tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden vuosituhannen alussa. Maa- ja Metsätalousministeriön Poro- ja luontaiselinkeinojen tutkimusvaroilla Irja Jefremoff. Gummerus Kirjapaino Oy, 2005.

Jääskä, Tarja: Terveydenhoitajana kolttasaamelaisten keskuudessa, Tutkimustyö kevät 1995, Kokkolan Terveydenhuolto-oppilaitos, Kokkola 1995.

Kurki, Leena: Moraalinen orientaatio - tutkimus moraalikasvatuksen yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä lähtökohdista.
Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C osa 45, 1984.

Lukkari, Jouko: Selvitys Suonikylän kolttien sopeutumisesta uusiin olosuhteisiin Näätämön alueella vv 1948-91.

Matvejevna, Siiri: Die Skolt-Samen im Petschenga-Gebiet auf der Kola-Halbinsel vor dem 2. Weltkrieg, Akaki Books, Kopenhagen, 1996.

McRobbie-Utasi: Quantity in the Skolt (Lappish) Saami Language: AN ACUSTIC ANALYSIS. Indiana University, 1999.

Morgan David J.: Technology and Culture-Nature Relations – Snowmoibiles in the evolving lifeway of the Sevettijärvi Skolts. University of Cambridge, 1997.

Moshnikoff, Miia: Kolttien poronhoidon kehitys Suonikylän ajoista vuoteen 1993. Tutkimus Tervolan kotietollisuusoppiaitos, 1996.

Moshnikoff, Minna: Kolttasaamelaisten terveydenhoitoa ennen 1960-lukua. Historian tutkielma Ivalon lukiossa, 1992.

Mäki, Henna: Kolttasaamelainen perinneruokailu. Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Matkailun koulutusohjelma. Toimeksiantaja Inarin Saamelaismuseo Siida, 2008.

Mäki, Jarno: Kolttasaamelaiset. Tutkielma Ivalon lukiossa, 2002.

Nickul, Karl: Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta, Maanimittaushallituksen julkaisuja N:o 26, Helsinki, 1934.

Nickul, Karl: The Skolt Lapp Community Suenjelsijd during the Year 1938m Nordiska Museet, Acta Lapponica V, Uppsala, 1948

Pelto, Pertti J.: Individualism in Skolt Lapp society. Kansatieteellinen arkisto, Suomen muinaismuistoyhdistys, 1962. 

Pelto, Pertti J.:
The Snowmobile Revolution: TECHNOLOGY AND SOCIAL CHANGE IN THE ARCTIC
University of Connecticut
1973


Pelto, Pertti J.: THE SNOWMOBILE REVOLUTION Technology and social change in the Arctic. Toinen, täydennetty painos. University of Connecticut, ISBN 0-88133-287-9, 1987.

Pelto, Pertti J. ja Moshnikoff, Satu: Skolt Sami Ethnicity and Cultural Revival, Reprint from Ethnos 1978:3-4, The Ethnographical Museum of Sweden, Stockholm, Lund, 1979.

Pinola, Ritva: Kolttasaamelaisen kulttuurin tilanne ja koti- ja koulukasvatuksen merkitys kolttakuttuurille.
Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma, Lapin yliopisto, 1998
.

Rantala, Leif: Kuolan niemimaalla käyneiden suomalaisten tiedemiesten matkakertomuksia, Lapin tutkimusseura, 2008

Sanila, Tanja: Kolttasaamelainen huominen – Keitä olemme ja mihin olemme menossa? Lapin Yliopisto, 2007.

Seitamo, Leila:
Psychological Development in Arctic Cultures, A Comparative Study of Skolt Saami and Finnish Childrens in the North of Finland within the Frame of Referense of Ecopsycological psychology. Acta Universitatis Ouluensis Series E, Oulu, ISBN 951-42-3232-1, 1991.

Sipponen, Matti: Sevettijärven kolttien kalastusolot vuonna 1974. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1978

Sverloff, Matti: Suenjelin saamelaisten perintö.
Maa- ja Metsätalousministeriön Poro- ja luontaiselinkeinojen tutkimusvarojen tuella Matti Sverloff. Vammalan Kirjapaino, Oy, 2003.

Tanner, Väinö: Ihmismaantieteellisiä tutkimuksia  Petsamon seudulta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisuja 780, Vammala, ISBN 951-946-184-4, 2000.

Törrö, Terhi: Sevettijärven kolttasaamelaisten käsityöperinnettä – perinteen elvyttämistä ja ylläpitoa, Proseminaari 28.11.1994, Taideaineiden ja antropologian laitos, Oulun yliopisto, Oulu, 1994.

Wesslin, Heini: Nezzni määccaǩ. Artesaanilinjan lopputyö. Saamelaisalueen koulutuskeskus, 2003.

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks