Header image
Toimintasuunnitelma 2011

1. Yleistä

Saa´mi Nue´tt ry:n tarkoituksena on kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön siirtymisen turvaaminen seuraaville sukupolville, koltansaamen kielen ja kolttakulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen, kolttakansan yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä toimia siten, että kolttasaamelaisten tietoisuus omasta kulttuuristaan lisääntyy.

Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on kolttien perinteinen asuinalue Suomessa, Venäjällä ja Norjassa, mutta yhdistys voi toimia myös koltta-alueen ulkopuolella.

Vuoden 2011 teema ja toiminnan painopiste on lapset.

2.  Hallinto ja tiedottaminen

2.1. Vuosikokous

Vuosikokous päättää yhdistyksen toimintalinjoista sekä valitsee puheenjohtajan ja hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle. Vuosikokous järjestetään ohjelmineen tammikuussa 2011.

2.2. Hallitus

Hallituksen toimijoita 2010-2011 ovat puheenjohtaja Pauliina Feodoroff, varapuheenjohtaja (samalla sihteeri ja rahastonhoitaja) Tiina Sanila-Aikio sekä jäsenet Minna Moshnikoff, Katja Gauriloff ja Tanja Sanila. Varajäseniä ovat Merja Fofonoff, Heini Wesslin ja Seija Sivertsen.
 
Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, pääasiassa puhelinkokouksin. Hallituksen jäsenet tapaavat tarvittaessa työpalavereissa sekä tapaavat sidosryhmien kanssa. Tärkeimpinä hallituksen tehtävinä vuonna 2011 on 1) järjestää toimintasuunnitelmassa kuvattu toiminta, 2) toimia Sevettijärven kielipesän työnantajana sekä toteuttaa suunnitellut projektit, 3) toimia aktiivisessa yhteistyössä saamelaistoimijoiden kanssa sekä 4) tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen toimista ja tapahtumista jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
 
Hallituksin kokouksiin kutsutaan myös kolttien luottamusmies sekä Kolttakulttuurisäätiön edustaja, pöytäkirjat menevät myös tiedoksi kyseisille toimijoille.

2.3 www-sivut

Saa´mi Nue´tti ry:n verkkosivut julkaistiin helmikuussa 2010, ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa niin kolttasaamelaistiedon levittäjänä kuin ajankohtaisten tapahtumien uutisoijana sekä koltta-alueella asuville että maailmalle lähteneille kolttasaamelaisille. Sivuston yhteydessä toimii kolttanuorten oma koltankielinen blogi. Sivuston ylläpito- ja päivitystiimissä toimivat Satu Moshnikoff, Minna ja Markus Moshnikoff, Tiina Sanila-Aikio sekä Pauliina Feodoroff.

Vuoden 2011 painopiste on 1) sivuston kääntäminen kokonaisuudessaan koltansaamen kielelle, 2) kolttasaamelaisista kertovan perussivuston laajentaminen uusilla kokonaisuuksilla (kolttien merkkihenkilöt, vaatetus) sekä 3) perinteisen tiedon tietokanta -projektin aloittaminen ja kytkeminen sivustoon (ks. 5.4). Yhdistys tulee siirtämään jäsen- sekä mediatiedottamisensa ensisijaisesti verkkosivuilleen.

3. Sidosryhmätoiminta

3.1. Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry (SSG)

Saa´mi Nue´tt ry on Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry:n – Suomen Saamelaisten Keskusjärjestö ry:n jäsen.
 
3.2. Venäjä-yhteistyö

Helmikuussa 2011 Saa´mi Nue´tt ry järjestää yhdessä Lumimuutos Osuuskunnan kanssa Luujärvelle nelipäiväisen työpajan, jonka aikana julkistetaan ”Kolttasaamelaiset ennen ja nyt” -projektin lopputulemana Itäsaamen Atlas -teos. Atlas käsittää Kuolan saamelaisten maankäyttöhistorian kivikaudelta tähän päivään, ja sisältää runsaasti ennen julkaisematonta materiaalia, karttoina ja artikkeleina. Työpajan yhteydessä järjestetään Kraschnoselje-ilta, jossa linjataan tulevien vuosien tavoitteet ja yhteistyömuodot Venäjälle Saa´mi Nue´tt ry:n ja Venäjän saamelaistoimijoiden välillä. Lumimuutos Osuuskunta rahoittaa ko. työpajan kulut.
 
3.3. Yhteistyö eri kolttatoimijoiden kanssa

Ollaan tiiviissä yhteistyössä Kolttien kyläkokouksen, Kolttakulttuurisäätiön, Østsamisk museumin, Näätämön kyläyhdistys ry:n, Kolttien kannatusyhdistyksen sekä muiden kolttatoimijoiden kanssa.

4. Toiminta

4.1. Vuoden koltta -palkinto

Vuosittain jaettavan palkinnon tavoitteena on huomioida teko, jolla on arvoa kolttayhteisölle, sekä kannustaa ihmisiä toimimaan koltansaamen kielen ja kulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan kolttakulttuuriviikon yhteydessä. Palkinnonsaaja voi olla joko kolttayhteisön jäsen tai muu ulkopuolinen henkilö tai taho. Hallitus valitsee palkinnon saajan ja hänelle parhaaksi katsomansa palkinnon. Vuonna 2010 Vuoden koltta-palkinnon sai Satu Moshnikoff.
 
4.2. Jäsentapaamiset, tapahtumat, reissut

4.2.1. Elokuvaillat

Pyritään järjestämään kaksi elokuvailtaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Vuoden 2011 ensimmäinen elokuvailta järjestetään yhteistyössä Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen -hankkeen kanssa tammikuussa.
 
4.3. Koltansaamen kielen tulevaisuus -seminaarin jatko-osa

Syyskuussa 2010 järjestetyn Koltansaamen kielen tulevaisuus -seminaarin tekemän päätöksen mukaisesti järjestetään jatko-osaseminaari, jossa pidetään syksyn 2010 seminaarista ajanpuutteen vuoksi poisjääneet työpajat koltansaamen kielen uusista käyttöareenoista sekä kielityön vahvuuksista.

5. Kielipesätoiminta ja toteutettavat projektit

5.1. Sevettijärven kielipesä

Saa´mi Nue´tt ry alkoi järjestää Sevettijärvellä koltansaamen kielipesäpalveluja lokakuussa 2010. Kielipesä toimii Sevettijärven koulun yhteydessä yhden työntekijän voimin. Jatketaan kielipesätoiminnan järjestämistä kahden työntekijän voimin.
 
5.2. Projekti 1 / Kolttakulttuuriviikko: Kielipesätalkoot-työpajasarja

Kolttakulttuuriviikon 2011 teemana on kielipesät, mikä konkretisoi vuoden lapsi-teemaa ja samalla korostaa perheen ja koko kolttasaamelaisyhteisön roolia lasten kieli- ja kulttuurikasvatuksessa. Ivalossa ja Sevettijärvellä toimivat koltansaamen kielipesät tekevät korvaamatonta työtä koltansaamen kielipohjan rakentamiseksi tulevaa koulunkäyntiä silmälläpitäen. Kielipesä ei kuitenkaan yksin voi ottaa vastuuta kielen siirtämisestä ja elvyttämisestä. Lasten perheillä ja kolttasaamelaisyhteisöllä on suuri vastuu kielikasvattamisessa, jotta lasten kielitaidosta muodostuu äidinkielentasoinen.
 
Kolttakulttuuriviikon tehtävänä onkin 1) tukea kielipesien kielikasvatustyötä mm. luomalla resurssihenkilöverkko, 2) parantaa lasten vanhempien kielitaitoa, 3) aloittaa kielikummitoiminta sekä 4) järjestää työpajoja kielipesien varustamiseksi. Ks. Projekti 1-kuvaus.
 
5.3. Projekti 2 / Perheleirit Keväjärvellä/Nellimissä ja Sevettijärvellä

Järjestetään kaksi perheleiriä tukemaan kolttasaamelaisperheiden vertaistukiverkoston luomista. Perheleirit jatkavat kolttakulttuuriviikon aloittamaa kieli- ja kulttuurikasvatustyön tukemista. Leirit järjestetään Keväjärvelle/Nellimiin ja Sevettijärvelle. Tarkoitus on edesauttaa kolttasaamelaisten lapsiperheiden kieli- ja kulttuurikasvattamisen haasteiden ratkaisemiseksi.
 
5.4. Projekti 3 / Perinteisen tiedon tietokanta

Projektin tehtävä on suunnitella ja toteuttaa kolttasaamelainen perinteisen tiedon tietokanta. Projekti 1) aloittaa eri lähteissä sijaitsevan kolttien näkökulmasta tärkeän kolttamateriaalin keräämisen, järjestämisen ja digitoimisen mahdollisimman laadukkaaseen tiedostoformaattiin, 2) suunnittelee miten kerätä ja tallentaa uutta koltille tärkeää perinnetietoa sekä 3) tekee näitä tietoja pohjana käyttäen (netissä toimivan) tietokantapohjaisen järjestelmän, jonka avulla kolttasaamelaista tietoa voi kätevästi hallita, hakea ja jakaa eri tarkoituksiin.

6. Varainhankinta

Jäsenmaksujen suuruudesta päätti vuoden 2010 vuosikokous siten, että jäsenmaksut säilyvät entisellään. Jäsenmaskut ovat nuorisojäsenmaksu vuodeksi (alle 15-vuotias) 5 €, jäsenmaksu vuodeksi 10 €, ainaisjäsenmaksu 100 €, kannattajajäsenmaksu vuodeksi 20 € ja ainaiskannattajajäsenmaksu 200 €.
 
Haetaan Saamelaiskäräjiltä toiminta-avustusta ja projektiavustuksia perheleirien järjestämiseen ja perinteisen tiedon tietokanta -projektin toteuttamiseen. Haetaan Saamelaisneuvostolta projektiavustuksia perheleirien järjestämiseen ja kolttakulttuuriviikon järjestämiseen. Kielipesän toiminta-avustusta haetaan Opetusministeriöltä (marraskuussa 2010 on vielä epäselvää, jakaako avustuksen Opetusministeriö, Saamelaiskäräjät vai Inarin kunta) ja Inarin kunnalta. Perinteisen tiedon tietokanta -projektiin haetaan projektiavustusta Pohjoismaiselta ministeriöneuvostolta, Kautokeinon saamelaisen elokuvan keskukselta ja Lumimuutos Osuuskunnalta. Lumimuutos Osuuskunta rahoittaa lisäksi 3.2 Venäjä-yhteistyö-kohdassa mainitun työpajan.
 
Vakuudeksi Saa´mi Nue´tt ry:n puolesta,
 
Pauliina Feodoroff, puheenjohtaja
Tiina Sanila-Aikio, varapuheenjohtaja