Header image
Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013

1 Yleistä

Saa´mi Nue´tt ry:n tarkoituksena on kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön siirtymisen turvaaminen seuraaville sukupolville, koltansaamen kielen ja kolttakulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen, kolttakansan yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä toimia siten, että kolttasaamelaisten tietoisuus omasta kulttuuristaan lisääntyy. Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on kolttien perinteinen asuinalue Suomessa, Venäjällä ja Norjassa, mutta yhdistys voi toimia myös koltta-alueen ulkopuolella.

Vuoden 2013 teema ja toiminnan painopiste on perheet ja yhteisö.

2 Hallinto ja tiedottaminen

2.1 Vuosikokous

Vuosikokous päättää yhdistyksen toimintalinjoista sekä valitsee puheenjohtajan ja hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle. Vuoden 2012 vuosikokous järjestetään poikkeuksellisesti vasta 30.11.2012, jossa tulevan vuoden toimintaa linjataan. Vuosikokous järjestetään ohjelmineen tammikuussa 2013, jolloin uusi toimintavuosi lähtee heti vauhdikkaasti käyntiin.

2.2 Hallitus

Hallituksen toimijoita 2012 ovat puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, varapuheenjohtaja Pauliina Feodoroff sekä jäsenet Erkki Feodoroff, Minna Moshnikoff ja Tanja Sanila. Varajäseninä ovat toimineet Katja Gauriloff, Seija Sivertsen ja Heini Wesslin.

Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, pääasiassa puhelinkokouksin. Hallituksen jäsenet tapaavat tarvittaessa työpalavereissa sekä tapaavat sidosryhmien kanssa. Tärkeimpinä hallituksen tehtävinä vuonna 2013 on
1) järjestää toimintasuunnitelmassa kuvattu toiminta,
2) toimia Sevettijärven kielipesän työnantajana sekä toteuttaa suunnitellut projektit,
3) toimia aktiivisessa yhteistyössä saamelaistoimijoiden kanssa sekä
4) tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen toimista ja tapahtumista jäsenille ja yhteistyökumppaneille.

Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös kolttien luottamusmies sekä tarvittaessa muita tahoja.

2.3 www.saaminuett.fi

Saa´mi Nue´tt ry:n verkkosivut (www.saaminuett.fi) julkistettiin helmikuussa 2010, ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa niin kolttasaamelaistiedon levittäjänä kuin ajankohtaisten tapahtumien uutisoijana niin koltta-alueella asuville kuin maailmalle lähteneille kolttasaamelaisille. Yhdistys on ensisijaistanut jäsen- sekä mediatiedottamisensa verkkosivuilleen.

Sivuston ylläpito- ja päivitystiimissä toimivat Satu Moshnikoff, Minna ja Markus Moshnikoff sekä Pauliina Feodoroff. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kolttauutisia kirjoittaa muutama muu henkilö.

Websivujen kehittämisessä painopiste on vuonna 2013 seuraava:
1) sivuston kääntäminen kokonaisuudessaan koltansaamen kielelle,
2) kolttasaamelaisista kertovan perussivuston laajentaminen uusilla kokonaisuuksilla (kolttien merkkihenkilöt, vaatetus, poronhoito) sekä
3) perinteisen tiedon tietokanta -projektin kytkeminen sivustoon (ks. 5.2).

3 Sidosryhmätoiminta

3.1 Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry (SSG)

Saa´mi Nue´tt ry on Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry:n – Suomen Saamelaisten Keskusjärjestö ry:n jäsen ja sitä kautta Saamelaisneuvoston jäsenjärjestö. Vuonna 2013 järjestetään 20. saamelaiskonferenssi. Saa´mi Nue´tt ry:n edustajat osallistuvat konferenssiin.

3.2 Yhteistyö Venäjän saamelaisten kanssa

Saa´mi Nue´tt ry jatkaa 2013 yhteistyössä Lumimuutos Osuuskunnan kanssa Ponoi-joella tehtävää yhteistyötä, jonka tarkoituksena on elvyttää Venäjän saamelaisten lohijokensa käyttöä (ks. 3.4 ja 5.3).

3.3 Yhteistyö eri kolttatoimijoiden kanssa

Yhdistys jatkaa tiivistä yhteistyötä Ivalon koltansaamen kielipesän kanssa. Tehdään myös yhteistyötä Kolttien kyläkokouksen, Kolttakulttuurisäätiön, Østsamisk museumin, Näätämön kyläyhdistys ry:n, Kolttien kannatusyhdistyksen sekä muiden kolttatoimijoiden kanssa.

3.4 Yhteistyö Lumimuutos Osuuskunnan kanssa

Jatketaan yhteistyötä Lumimuutos Osuuskunnan kanssa mm. Skolt Sámi and Local Oral Histories, Indigenous Observations and Traditional Salmon Cultures of the Näätämö (Njauddâm/Neiden) River and Fjord Ecosystems 2013 -hankkeen merkeissä. Vuoden 2013 aikana saadaan valmiiksi kaksivuotinen lohijokien yhteishallintaan Suomessa ja Venäjällä tähtäävä hanke (ks. 5.3), ja suunnitellaan jatkoyhteistyötä. Lumimuutos Osuuskunta on projektiavustusten päähakija.

4 Toiminta

4.1 Vuoden koltta -palkinto

Saa´mi Nue´tt ry palkitsee vuosittain merkittävän kulttuuriteon. Palkinnon tavoitteena on huomioida teko, jolla on arvoa kolttayhteisölle, sekä kannustaa ihmisiä toimimaan koltansaamen kielen ja kulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan jonkin sopivan tilaisuuden yhteydessä. Palkinnonsaaja voi olla joko kolttayhteisön jäsen tai muu ulkopuolinen henkilö tai taho. Hallitus valitsee palkinnon saajan ja hänelle parhaaksi katsomansa palkinnon. Vuoden koltta 2012 -palkinnon sai ensimmäisenä koltansaamen äidinkielenä ylioppilaskirjoituksissa kirjoittanut Ville-Riiko Fofonoff.

5 Kielipesätoiminta ja toteutettavat projektit

5.1 Sevettijärven kielipesä

Saa´mi Nue´tt ry on järjestänyt Sevettijärvellä koltansaamen kielipesäkerhoa lokakuusta 2010. Kielipesässä olevien lapsien määrä on kasvussa, ja kiinnostus kielipesätoimintaan on vireää. Kielipesä toimii Sevettijärven koulun yhteydessä puolentoista työntekijän voimin. Työntekijöistä toinen on kokoaikainen, ja yhdistykseen toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Toinen työntekijä on osa-aikaisessa (50 %) ja määräaikaisessa (-31.12.2012) työsuhteessa. Vuonna 2013 jatketaan kielipesätoiminnan järjestämistä siten, että palkataan toinen kokoaikainen työntekijä määräaikaiseen (1.1.-31.12.2013) työsuhteeseen. Kielipesän toiminta-avustusta haetaan Inarin kunnalta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Vuoden 2013 kielipesätoiminnan teema ja painopiste on poro.

5.2 Projekti 1 / Kolttasaamelaisperheiden kielileirit

Suuren suosion saavuttaneet kolttasaamelaisten perheiden kielileirit on todettu tehokkaaksi keinoksi vahvistaa kolttasaamelaisten yhteisöllisyyttä ja saada perheet mukaan kielen elvyttämistyöhön. Kielileirien tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen sekä koltansaamenkielisiä että valtakielisiä kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa neuvoja kielikasvatuksessa, antaa neuvoja ja motivaatiota vanhemmille kielen oppimiseen sekä luoda vertaistukiverkosto kielikasvatukseen.

Saa´mi Nue´tt ry järjestää neljä kielileiriä; kaksi koltta-alueella ja kaksi Etelä-Suomessa. Mikäli kielipesätoiminnan kehittämisprojektin (ks. 5.4) rahoitus toteutuu, niin projektin työntekijä toimii leirien järjestäjänä.

5.3 Projekti 2 / Perinteisen tiedon tietokanta

Kolttasaamelaisten suulliset perinnehistoriat, luonnontieto ja muistot maastosta ovat olleet itsestäänselvyys sukupolvesta toiseen, jonka järkkymiseen kolttayhteisö on havahtunut. Digiteknologian keinot mahdollistavat ikivanhan tiedon siirtymisen turvaamisen keräämällä, tallentamalla ja samalla uusimalla perinteistä tietoa tietokantaan. Uutta, kolttasaamelaisten itsensä keräämää materiaalia täydentää muiden keräämän materiaalin uudelleenluenta ja järjestäminen, sillä kolttasaamelaisista on paljon materiaalia eri ajoilta (kirjoituksia, valokuvia, äänitteitä, elävää kuvaa) eri arkistoissa ja muissa tallennuspaikoissa ympäri maailmaa.

Projektin tarkoituksena on toteuttaa kolttasaamelainen perinteisen tiedon tietokanta ja
1) aloittaa eri lähteissä sijaitsevan kolttien näkökulmasta tärkeän kolttamateriaalin kerääminen, järjestäminen ja digitoiminen mahdollisimman laadukkaaseen tiedostoformaattiin sekä
2) suunnitella, miten kerätä ja tallentaa uutta koltille tärkeää perinnetietoa sekä
3) tehdä näitä tietoja pohjana käyttäen (netissä toimiva) tietokantapohjainen järjestelmä, jonka avulla kolttatietoa voi kätevästi hallita, hakea ja jakaa eri tarkoituksiin.

Syntyvä kolttasaamelaisten hallinnoima tietokanta palauttaa ja vahvistaa perinteisen tiedon asemaa kolttayhteisössä sekä toimii esimerkiksi kolttasaamelaisista kertovien näyttelyiden rakentamisen tai teosten julkaisemisen tiedon lähteenä.

Saa´mi Nue´tt ry:llä on ollut kesän 2012 aikana neljä projektityöntekijää, jotka ovat aktiivisesti keränneet tietoja Näätämöjoesta, sen kunnosta, lohesta ja niihin liittyvistä sanastoista. Nämä tiedot liitetään tietokantaan. Skolt Sámi and Local Oral Histories, Indigenous Observations and Traditional Salmon Cultures of the Näätämö (Njauddâm/Neiden) River and Fjord Ecosystems –hankkeen rahoituksen päähakijana on toiminut Lumimuutos Osuuskunta (ks. 3.4), mutta Saa´mi Nue´tt ry on vastannut hankkeen paikallisesta käytännön toteuttamisesta. Jatketaan hanketta vuonna 2013 vuoden 2012 toteuttamismallin mukaisesti. Saa´mi Nue´tt ry:n hallinnoima Kolttasaamelaisten perinteisen tiedon – tietokantaprojekti tekee yhteistyötä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen syksyllä 2012 alkaneen koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutuksen opiskelijoiden kanssa kerätäkseen materiaalia Kolttasaamelaisten perinteisen tiedon –tietokantaa varten. Opiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu kielimestaritapaamisia sekä kulttuuriopintoja, joiden aikana opiskelijat tallentavat eri keinoin perinteistietoutta. Tämä kerätty materiaali saadaan kolttasaamelaisten laajempaan käyttöön tietokannan avulla. Suomen kulttuurirahasto on myöntänyt 15 000 euroa tietokannan materiaalin kartuttamiseksi. Tietokantamateriaalin kartuttamisen työsuunnitelma liitteenä 4.

5.4 Projekti 3 / Koltansaamen kielipesätoiminnan kehittäminen

Niin Sevettijärven kuin Ivalon koltansaamen kielipesien lapsimäärä on kasvussa, ja kielipesien työntekijöiden työaika menee pääasiassa koltansaamenkielisen kielipesätoiminnan järjestämiseen. Aikaa kehitysja oppimateriaalityölle tai lisäkouluttautumiselle ei juuri jää. Saa´mi Nue´tt ry suunnittelee, hakee rahoituksen ja toteuttaa vuoden kestävän hankkeen, jonka tehtävä on yhden täysipäiväisen työntekijän voimin
1) järjestää säännöllisesti vuoroviikoin Sevettijärven ja Ivalon kielipesässä ohjelmaa sekä antaa kielipesälapsille räätälöityä kielikylvetystä,
2) suunnitella ja toteuttaa molemmille kielipesille uutta materiaalia ja
3) toimia neljän kolttasaamelaisperheiden kielileirin järjestäjänä.
Hanke toteutetaan erillisrahoituksen voimin, jota haetaan Suomen kulttuurirahastolta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Inarin kunnalta.

6 Varainhankinta

6.1 Jäsenmaksut

Saa´mi Nue´tt ry:n vuosikokous 30.11.2012 päätti, että jäsenmaksut säilyvät entisellään

nuorisojäsenmaksu vuodeksi (alle 15-vuotias) 5 €,
jäsenmaksu vuodeksi 10 €,
ainaisjäsenmaksu 100 €,
kannattajajäsenmaksu vuodeksi 20 € ja
ainaiskannattajajäsenmaksu 200 €.

6.2 Avustukset

Saa´mi Nue´tt ry hakee

- Saamelaiskäräjiltä toiminta-avustusta
- Inarin kunnalta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kielipesän toiminta-avustusta
- Saamelaiskäräjiltä, Saamelaisneuvostolta, Suomen kulttuurirahaston
Lapin rahastolta sekä muista rahoituslähteistä projektiavustusta kolttasaamelaisperheiden kielileirien järjestämiseen,
- Suomen kulttuurirahastolta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja
Inarin kunnalta projektiavustusta kielipesätoiminnan kehittämiseen.

Lisäksi Saa´mi Nue´tt ry on saanut tai saa varoja

- Suomen kulttuurirahastolta perinteisen tiedon tietokannan kartuttamiseen
- sekä Lumimuutos Osuuskunnalta Skolt Sámi and Local Oral Histories, Indigenous Observations and Traditional Salmon Cultures of the Näätämö (Njauddâm/Neiden) River and Fjord Ecosystems -hankkeen toteuttamiseksi.