Header image
Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012

1 Yleistä

Saa´mi Nue´tt ry:n tarkoituksena on kolttasaamelaisen kulttuuriperinnön siirtymisen turvaaminen seuraaville sukupolville, koltansaamen kielen ja kolttakulttuurin elvyttäminen ja kehittäminen, kolttakansan yhteenkuuluvuuden lujittaminen sekä toimia siten, että kolttasaamelaisten tietoisuus omasta kulttuuristaan lisääntyy.
 
Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue on kolttien perinteinen asuinalue Suomessa, Venäjällä ja Norjassa, mutta yhdistys voi toimia myös koltta-alueen ulkopuolella.
 
Vuoden 2012 teema ja toiminnan painopiste on miehet ja perinteinen tieto.

2 Hallinto ja tiedottaminen

2.1 Vuosikokous

Vuosikokous päättää yhdistyksen toimintalinjoista sekä valitsee puheenjohtajan ja hallituksen vuoden pituiselle toimikaudelle. Vuosikokous järjestetään ohjelmineen helmikuussa 2012.
 
2.2 Hallitus

Hallituksen toimijoita 2011 ovat puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio, varapuheenjohtaja Pauliina Feodoroff sekä jäsenet Erkki Feodoroff, Minna Moshnikoff ja Tanja Sanila. Varajäseniä ovat Katja Gauriloff, Seija Sivertsen ja Heini Wesslin.
 
Hallitus kokoontuu kuusi kertaa vuodessa, pääasiassa puhelinkokouksin. Hallituksen jäsenet tapaavat tarvittaessa työpalavereissa sekä tapaavat sidosryhmien kanssa. Tärkeimpinä hallituksen tehtävinä vuonna 2012 on 1) järjestää toimintasuunnitelmassa kuvattu toiminta, 2) toimia Sevettijärven kielipesän työnantajana sekä toteuttaa suunnitellut projektit, 3) toimia aktiivisessa yhteistyössä saamelaistoimijoiden kanssa sekä 4) tiedottaa aktiivisesti yhdistyksen toimista ja tapahtumista jäsenille ja yhteistyökumppaneille.
 
Hallituksen kokouksiin kutsutaan myös kolttien luottamusmies sekä tarvittaessa muita tahoja.
 
2.3 www-sivut

Saa´mi Nue´tt ry:n verkkosivut (www.saaminuett.fi) julkistettiin helmikuussa 2010, ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa niin kolttasaamelaistiedon levittäjänä kuin ajankohtaisten tapahtumien uutisoijana sekä koltta-alueella asuville että maailmalle lähteneille kolttasaamelaisille. Sivustolla toimii myös kolttanuorten koltankielinen blogi. Yhdistys on ensisijaistanut jäsen- sekä mediatiedottamisensa verkkosivuilleen. Sivuston ylläpito- ja päivitystiimissä toimivat Satu Moshnikoff, Minna ja Markus Moshnikoff sekä Pauliina Feodoroff. Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi kolttauutisia kirjoittaa muutama muu henkilö.
 
Websivujen kehittämisessä painopiste on vuonna 2012 1) sivuston kääntäminen kokonaisuudessaan koltansaamen kielelle (ks. 5.4), 2) kolttasaamelaisista kertovan perussivuston laajentaminen uusilla kokonaisuuksilla (kolttien merkkihenkilöt, vaatetus, poronhoito) sekä 3) perinteisen tiedon tietokanta -projektin kytkeminen sivustoon (ks. 5.5).

3 Sidosryhmätoiminta

3.1 Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry (SSG)

Saa´mi Nue´tt ry on Suoma Sámiid Guovddášsearvi ry:n – Suomen Saamelaisten Keskusjärjestö ry:n jäsen.
 
3.2 Yhteistyö Venäjän saamelaisten kanssa

Saa´mi Nue´tt ry jatkaa toimintaansa Kuolan niemimaalla yhteistyössä Lumimuutos Osuuskunnan kanssa. Helmikuussa 2011 julkaistun Itäsaamen Atlaksen läpikäyntiä jatketaan Luujärvellä järjestettävien työpajojen kautta, joissa sovitaan yhteistyön jatkosta. Seuraava työpaja on tammikuussa 2012.
 
3.3 Yhteistyö eri kolttatoimijoiden kanssa

Tiivis yhteistyö jatkuu Kolttien kyläkokouksen, Kolttakulttuurisäätiön, Østsamisk museumin, Näätämön kyläyhdistys ry:n, Kolttien kannatusyhdistyksen sekä muiden kolttatoimijoiden kanssa.
 
3.4 Yhteistyö Lumimuutos Osuuskunnan kanssa

Tiivis yhteistyö jatkuu Lumimuutos Osuuskunnan kanssa mm. Skolt Sámi and Local Oral Histories, Indigenous Observations and Traditional Salmon Cultures of the Näätämö (Njauddâm/Neiden) River and Fjord Ecosystems 2012-2013 –hankkeen merkeissä (ks. 5.6).

4 Toiminta

4.1 Vuoden koltta -palkinto

Saa´mi Nue´tt ry palkitsee vuosittain merkittävän kulttuuriteon. Palkinnon tavoitteena on huomioida teko, jolla on arvoa kolttayhteisölle, sekä kannustaa ihmisiä toimimaan koltansaamen kielen ja kulttuurin hyväksi. Palkinto jaetaan jonkin sopivan tilaisuuden yhteydessä. Palkinnonsaaja voi olla joko kolttayhteisön jäsen tai muu ulkopuolinen henkilö tai taho. Hallitus valitsee palkinnon saajan ja hänelle parhaaksi katsomansa palkinnon. Vuonna 2011 Vuoden koltta-palkinnon sai Lumimuutos Osuuskunta.

5 Kielipesätoiminta ja toteutettavat projektit

5.1 Sevettijärven kielipesä

Saa´mi Nue´tt ry on järjestänyt Sevettijärvellä koltansaamen kielipesäkerhoa lokakuusta 2010 lähtien. Kielipesä toimii Sevettijärven koulun yhteydessä yhden työntekijän voimin. Vuonna 2012 jatketaan kielipesätoiminnan järjestämistä 1,5 työntekijän voimin. Kielipesän toiminta-avustusta haetaan Inarin kunnalta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja/tai Suomen kulttuurirahastolta. Kielipesän toimintasuunnitelma 2012 liitteenä 1 ja menoarvio liitteenä 2.
 
5.2 Projekti 1 / Kolttakulttuuriviikko: Kielipesätalkoot -työpajasarja

Projektia 1 ei toteutettu vuonna 2011, joten se siirretään toteutettavaksi vuonna 2012. Saamelaisneuvosto myönsi projektiavustusta 3690 euroa vuonna 2011. Avustus siirretään vuodelle 2012.
 
Kolttakulttuuriviikon 2012 teemana on kielipesät, mikä korostaa perheen ja koko kolttasaamelaisyhteisön roolia lasten kieli- ja kulttuurikasvatuksessa. Ivalossa ja Sevettijärvellä toimivat koltansaamen kielipesät tekevät korvaamatonta työtä koltansaamen kielipohjan rakentamiseksi tulevaa koulunkäyntiä silmälläpitäen. Kielipesä ei kuitenkaan yksin voi ottaa vastuuta kielen siirtämisestä ja elvyttämisestä. Lasten perheillä ja kolttasaamelaisyhteisöllä on suuri vastuu kielikasvattamisessa, jotta lasten kielitaidosta muodostuu äidinkielentasoinen.
 
Kolttakulttuuriviikon tehtävänä onkin 1) tukea kielipesien kielikasvatustyötä mm. luomalla resurssihenkilöverkko, 2) parantaa lasten vanhempien kielitaitoa, 3) aloittaa kielikummitoiminta sekä 4) järjestää työpajoja kielipesien varustamiseksi.
 
5.3 Projekti 2 / Kolttaperheiden kielileiri Etelä-Suomessa

Saa´mi Nue´tt ry ja Kolttasaamelainen kulttuuri yli rajojen –hanke (Saamelaisalueen koulutuskeskus) järjestivät yhteistyössä ensimmäisen kolttaperheiden kielileirin Sevettijärvellä toukokuussa 2011. Toinen leiri oli määrä järjestää Nellimiin syyskuussa 2011, mutta leiri peruuntui osallistujapulan vuoksi. Yhdistys pyysi Saamelaiskäräjiltä ja Saamelaisneuvostolta projektiavustusten käyttötarkoituksen muutosta siten, että toinen leiri voitaisiin järjestää Etelä-Suomessa. Molemmat rahoittajat myönsivät projektiavustusten käyttötarkoituksen muutoksen. Etelä-Suomen leiri ei toteutunut vuoden 2011 puolella, joten leiri järjestetään vuonna 2012.
 
Kielileirien tavoitteena on järjestää koltansaamenkielistä toimintaa lapsiperheille, kerätä yhteen sekä koltansaamenkielisiä että valtakielisiä kolttasaamelaislapsia ja vahvistaa heidän kieli- ja kulttuuritaitojaan sekä saamelaisidentiteettiään, vahvistaa koltansaamen kielen asemaa perheiden kotikielenä, ohjata perheitä ja antaa neuvoja kielikasvatuksessa, antaa neuvoja ja motivaatiota vanhemmille kielen oppimiseen sekä luoda vertaistukiverkosto kielikasvatukseen.
 
5.4 Projekti 3 / www.saaminuett.fi –sivuston koltansaamen kieliversio

Saa´mi Nue´tt ry:n websivut ovat pääosin suomenkieliset, mutta kolttauutisiin sekä kolttanuorten blogiin kirjoitetaan jonkin verran myös koltansaamen kielellä. Vuoden 2012 aikana sivustosta on tarkoitus tehdä koltansaamen kieliversio, jotta koltansaamen kieli saa arvoisensa näkyvyyden yhdistyksen toimintatarkoituksen mukaisesti.
 
Sivustolla on tekstiä noin 120 000 merkin verran (ilman välilyöntejä). Sivuston kääntämis-, käännöksen oikoluku- sekä kieliversion koodaamis- ja ulkoasun suunnittelupalvelut ostetaan asiantuntijoilta.
 
5.5 Projekti 4 / Perinteisen tiedon tietokanta


Kolttasaamelaisten suulliset perinnehistoriat, luonnontieto ja muistot maastosta ovat olleet itsestäänselvyys sukupolvesta toiseen, jonka järkkymiseen kolttayhteisö on havahtunut. Digiteknologian keinot mahdollistavat ikivanhan tiedon siirtymisen turvaamisen keräämällä, tallentamalla ja samalla uusimalla perinteistä tietoa tietokantaan. Uutta, kolttasaamelaisten itsensä keräämää materiaalia täydentää muiden keräämän materiaalin uudelleenluenta ja järjestäminen, sillä kolttasaamelaisista on paljon materiaalia eri ajoilta (kirjoituksia, valokuvia, äänitteitä, elävää kuvaa) eri arkistoissa ja muissa tallennuspaikoissa ympäri maailmaa.
 
Projektin tarkoituksena on toteuttaa kolttasaamelainen perinteisen tiedon tietokanta ja 1) aloittaa eri lähteissä sijaitsevan kolttien näkökulmasta tärkeän kolttamateriaalin kerääminen, järjestäminen ja digitoiminen mahdollisimman laadukkaaseen tiedostoformaattiin sekä 2) suunnitella miten kerätä ja tallentaa uutta koltille tärkeää perinnetietoa sekä 3) tehdä näitä tietoja pohjana käyttäen (netissä toimiva) tietokantapohjainen järjestelmä, jonka avulla kolttatietoa voi kätevästi hallita, hakea ja jakaa eri tarkoituksiin.
 
Syntyvä kolttasaamelaisten hallinnoima tietokanta palauttaa ja vahvistaa perinteisen tiedon asemaa kolttayhteisössä sekä toimii esimerkiksi kolttasaamelaisista kertovien näyttelyiden rakentamisen tai teosten julkaisemisen tiedon lähteenä.
 
Saa´mi Nue´tt ry toteutti heinäkuussa 2010 ensimmäisen kokeilun tiedonkeruusta kolttasaamelaisten parissa lohestusteemaan liittyen kolttanuorten leirillä Näätämöjoella. Tämä kerätty materiaali liitetään myös osaksi tietokantaa.
 
Vuoden 2011 aikana on luotu tietokannan peruspilarit, eli tietojen järjestämis- ja linkittämisperiaatteet sekä hahmoteltu ulkoasua ja tekniikkaa.
 
Vuonna 2012 on suunnitelmana jatkaa Näätämöjokeen, loheen ja lohestamiseen liittyvän perinteisen tiedon keräämistä osana YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin ilmastonmuutoksen havainnointiyhteistyötä (ks. 5.6).
 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa lukuvuonna 2012–2013 suoritettavat koltansaamen kielen ja kulttuurin koulutukseen kuuluvat kielimestari- ja kulttuuriopinnot sisältävät paljon perinteistä luontotietoa, jonka siirtyminen sukupolvelta toiselle ei enää ole itsestään selvyys. Koska perinteisen tiedon tiedostaminen ja kerääminen on osana koulutusta, on synergiaetu sitoa koulutus laajempaan tietokantahankeeseen. Saa´mi Nue´tt ry maksaa opiskelijoille palkkaa materiaalin keräämisestä, läpikäymisestä sekä käsittelemisestä. Näihin kuluihin Saa´mi Nue´tt ry hakee kulttuuriavustusta Suomen kulttuurirahastolta. Projektin työsuunnitelma ja kustannusarvio liitteenä 3.
 
5.6 Projekti 5 / Skolt Sámi and Local Oral Histories, Indigenous Observations and Traditional Salmon Cultures of the Näätämö (Njauddâm/Neiden) River and Fjord Ecosystems 2012–2013


Projektin tarkoituksena on dokumentoida Näätämöjokea koskevaa suullista historiaa, perinteistä tietoa, maan käyttöä, ilmastonmuutoshavaintoja ja -vaikutuksia sekä perinteisen kulttuurin näkökulmia laajalla Näätämöjoen vesistöalueella niin Suomessa kuin Norjassakin sekä rannikkoalueella Näätämövuonossa.
 
Kolttasaamelaisen yhteisön kannalta projektin keskeinen tavoite on aktivoida kolttasaamelaisia miehiä keräämään oleelliseksi katsomaansa lohestukseen ja Näätämöjokeen liittyvää perinteistä tietoa. Projektissa dokumentoitu perinteinen tieto liitetään osaksi Saa´mi Nue´tt ry:n hallinnoimaa perinteisen tiedon tietokantaa.
 
Projektin yhteistyökumppanit ovat mm. Lumimuutos Osuuskunta, Saa´mi Nue´tt ry ja Neidenin kalastuskunta (Neidenelvens Fiskefellesskap). Lumimuutos Osuuskunta toimii projektin hallinnoijana. Tämä koskee myös projektin rahoitusta. Projektin kuvaus (englanniksi) liitteenä 4.
 
5.7 Projekti 6 / Esinekokoelman hankkiminen kolttasaamelaisille

Saa´mi Nue´tt ry ostaa yksityisiltä keräilijöiltä kolttaesineistö- ja kirjallisuuskokoelmia. Yhdistys on saanut lahjoituksena kirjoja, valokuvia ja esineitä, mutta kokoelmien laajuuden käsittäessä satoja objekteja, on syytä ostaa kokoelmat ennen kuin on liian myöhäistä. Esinekokoelman hankkimiseen haetaan erillisrahoitus Kulturfondenilta.

6 Varainhankinta

6.1 Jäsenmaksut

Jäsenmaksujen suuruudesta päätti vuoden 2011 vuosikokous siten, että jäsenmaksut säilyvät entisellään (nuorisojäsenmaksu vuodeksi (alle 15-vuotias) 5 €, jäsenmaksu vuodeksi 10 €, ainaisjäsenmaksu 100 €, kannattajajäsenmaksu vuodeksi 20 € ja ainaiskannattajajäsenmaksu 200 €).
 
6.2 Avustukset

Saa´mi Nue´tt ry hakee Saamelaiskäräjiltä toiminta-avustusta ja projektiavustusta websivujen koltansaamen kieliversioon, Inarin kunnalta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja/tai Suomen kulttuurirahastolta kielipesän toiminta-avustusta, Saamelaisneuvostolta projektiavustusta websivujen koltansaamen kieliversioon, Suomen kulttuurirahastolta projektiavustusta perinteisen tiedon tietokannan kartuttamiseen sekä Kulturfondenilta projektiavustusta esinekokoelman hankkimiseen.
 
Saa´mi Nue´tt ry:n puolesta
 
Tiina Sanila-Aikio                                    Pauliina Feodoroff
puheenjohtaja                                          varapuheenjohtaja

 
 


Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks